اقتصاد غذا- پایگاه خبری صنایع غذایی و کشاورزی ایران فودپرس
   :تجلیل از برترین شرکتهای صنایع غذایی در جشنواره اقتصاد سبز
 :تجلیل از برترین شرکتهای صنایع غذایی در جشنواره اقتصاد سبز
    :13/6/1394
    : http://www.foodpress.ir/Gallery/post-تجلیل از برترین شرکتهای صنایع غذایی در جشنواره اقتصاد سبز
    :http://www.foodpress.ir
تجلیل از برترین شرکتهای صنایع غذایی در جشنواره اقتصاد سبز
اقتصاد غذا - مراسم تجلیل از برترین شرکتهای صنایع غذایی در جشنواره اقتصاد سبز برگزار شد.