سه شنبه 27 مهر ماه 1400  -  Tuesday, October 19, 2021
چاپ و بسته بندی2peminapegah
اخبار برگزیده
1
شنبه 10 خرداد ماه 1399 ساعت 13:8

متوسط قیمت محصولات کشاورزی در زمستان 98/ افزایش 34.2 درصدی قیمت پیاز

کشاورزی> مرکز آمار ایران گزیده متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان ١٣٩٨ را منتشر کرد.


براین اساس در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ٤٧٧٩٤ ریال  بوده است. استان هرمزگان با ٦٥٤٦٤ ریال بالاترین قیمت و استان قم با ١٤٤٢٣ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤,٢ درصد افزایش داشته است.

الف - محصولات کشاورزی

١- غلات

١-١- ذرت دانه‌ای

قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در زمستان سال ١٣٩٨ در کل کشور ١٩٣٠١ ریال بوده است که استان هرمزگان با ٢٢٠٠٠ریال بیشترین و استان خوزستان با ١٤١٧٣ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧، معادل ٧,٣ درصد افزایش داشته است.

٢- محصولات لیفی

١-٢- پنبه (وش)

در زمستان سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش برابر ٧٢٠٦٠ ریال و منحصر به استان قم با همان قیمت ٧٢٠٦٠  ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال ٩٧ معادل ٧,١ درصد افزایش نشان می دهد.

٣- محصولات جالیزی

١-٣- هندوانه

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور ١٧٧١٤ ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با ١٨٠٦٤ ریال بیشترین و استان هرمزگان با ١٢٠٠٠ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی معادل ٩٢,٣ درصد داشته است.

٢-٣- خیار

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور ١٦٧٠٥ ریال بوده است. استان مازندران با ٨٠٠٠٠  ریال بیشترین و استان کرمان با ١٥٤١٦ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهشی معادل ٤٨,١ درصد داشته است.

٤- سبزیجات

١-٤- گوجه‌فرنگی

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه ‌فرنگی در کل کشور ٢١٥٦٨ ریال بوده است. استان مرکزی با ٧٧٧٧٨ریال بالاترین و استان بوشهر با ٢٠٢٧٥ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١,١ درصد افزایش داشته است.

٢-٤- بادمجان

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور برابر ٢١٢٠٦ ریال بوده است و استان کرمان با ٤٩٦٢٣ ریال بالاترین و استان‌ خوزستان با ١٢٥٠٠ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال ٩٧ معادل ٢٨,٧ درصد افزایش یافته است.

٣-٤- پیاز

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ٤٧٧٩٤ ریال  بوده است. استان هرمزگان با ٦٥٤٦٤ ریال بالاترین قیمت و استان قم با ١٤٤٢٣ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٤,٢ درصد افزایش داشته است.

٤-٤- اسفناج

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم اسفناج در کل کشور ١٥٩٩٥ ریال بوده است. استان گیلان با ٦٠٨٣٤ ریال بالاترین و استان قم با ٨٥٥٢ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٢١,٠ درصد افزایش داشته است.

٥- محصولات علوفه‌ای

١-٥- یونجه

در فصل زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور ١٢٩٥١ ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با ٢٧٨٥٩ ریال بیشترین و استان خوزستان با ٦٧٣٧ ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٠,٨ درصد افزایش یافته است.

٦- مرکبات

١-٦- پرتقال

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور برابر ٤٣٠٩١ ریال بوده است. استان فارس با ٥٦٧٢٥ ریال بالاترین و استان‌ زنجان با ٢٤٠٠٠ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌ اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال قبل معادل ١٠١,٥ درصد افزایش داشته است.

٢-٦- نارنج

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم نارنج در کل کشور ٢٦٧٣٨ ریال بوده است. استان خوزستان با ٤٠٠٩٥ ریال بالاترین و استان گیلان با ١٠٢٣١ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٧,٩ درصد افزایش داشته است.

ب - دام و فراورده‌های دامی

١- دام

١-١- گوسفند و بره‌ زنده‌ پرواری

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده در کل کشور ٣٨١٥٨١ ریال بوده است. استان هرمزگان با ٥٤٠٠٠٠ ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با ٣٢٠٤٢٩ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٨,٤ درصد کاهش داشته است.

٢-١- گاو کمتر از دو سال پرواری

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش گاو پرواری کمتر از دو سال زنده در کل کشور از قرار هر کیلو ٣٠٦٣٨٥ریال بوده است. استان کرمان با ٤٥٥٩٣٩ ریال بیشترین و استان‌ خراسان رضوی با ٢٦٧٨٥٩ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ١٤,٧ درصد کاهش یافته است.

٢- فراورده های دامی

١-٢- شیر گوسفند (چرخ نشده)

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند چرخ نشده در کل کشور ٨٤٠١٦ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال٩٧ افزایش ٥٩,٠ درصدی داشته است. استان آذربایجان شرقی با ٩٦٣٧٣ ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ٢٢٨٨٦ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

٢-٢- شیر گاو (چرخ نشده)

در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو چرخ نشده در کل کشور ٢٣٥٥٥ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال ٩٧  معادل ٢١,٥ درصد افزایش داشته است. استان بوشهر با ٣٨٤٤٠ ریال بالاترین و استان آذربایجان غربی با ١٨٨٨٣ ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

ج- خدمات کشاورزی

١- خدمات ماشینی

١-١- شخم زمین زراعی آبی با تراکتور

در زمستان سال ١٣٩٨ هزینه‌ یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ٢٤٠١٦٩٧ ریال بوده است. استان گیلان با ٧٤٢٠٤٥٥ ریال و استان ایلام با ١٤٨١٠٨٦ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه‌ انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه‌ انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه  سال ٩٧ معادل ٢٤,٤ درصد افزایش داشته است.

٢-١- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در زمستان سال ١٣٩٨ هزینه‌ یک‌بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ١٧٢١٨٩٨ ریال  بوده است. استان خوزستان با ٥٤٥٢٣٨١ ریال و استان لرستان با ١٣٨٠٢٩٢ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه‌ انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه‌ انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٤٠,٣ درصد افزایش داشته است.

٣-١- دیسک زمین آبی با تراکتور

در زمستان سال ١٣٩٨ هزینه‌ یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور ١٢٢٣٣٥١ ریال بوده است. استان گیلان با ٣٩٣١٧٤١ ریال و استان قم با ٦٦٤٨٨٦ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣٣,١درصد افزایش داشته است.

٤-١- دیسک زمین دیم با تراکتور

در زمستان سال ١٣٩٨ هزینه یک‌بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور ٧١٢٦٥٩ ریال  بوده است. استان گلستان با ٢٠٠٠٠٠٠ ریال و استان بوشهر با ٦٥٠٠٠٠ ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه‌ انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه‌ انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٤٤,٦ درصد افزایش یافته است.

٢- خدمات نیروی انسانی

١-٢- کارگر میوه‌چین (مرد)

در زمستان سال ١٣٩٨ دستمزد روزانه‌ یک نفر کارگر میوه‌چین مرد در کل کشور برابر ٨٢٦٢٨١ ریال بوده است. استان گیلان با ١١٠٣٩٢٦  ریال و استان گلستان با ٦٠٠٠٠٠ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٤٤,١ درصد افزایش داشته است.

٢-٢- کارگر میوه‌چین (زن)

در زمستان سال ١٣٩٨ دستمزد روزانه‌ یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور برابر ٧٥٨٢٠٥ ریال بوده است. استان گیلان با ٩٧٠٧٣٦ ریال و استان گلستان با ٤٠٠٠٠٠ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٨٠,٦ درصد افزایش یافته است.

٣-٢- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در زمستان ١٣٩٨ روزانه‌ یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور ٩٢٦٠٨٥ بوده است. استان آذربایجان شرقی با ١٥٢٨٣٩٨ ریال و استان خوزستان با ٥٠٧١٨٨ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٢٨,٧ درصد افزایش داشته است.

٤-٢- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه‌ یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور برابر ٥٤٥٠٥٠ بوده است. استان فارس با ٩٢٦١٧٢ ریال و استان گلستان با ٤٢٥٠٨٩ ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل زمستان سال ٩٧ معادل ٣٦,٦ درصد افزایش نشان می دهد.

منبع:فارس
لطفا ایمیل واقعی خود را وارد نمائید زیرا بلافاصله پس از انتشار نظرتان موضوع به وسیله ایمیل به اطلاع شما رسانده خواهد شد.
نظرسنجی
عملکرد کانون انجمنهای صنایع غذایی را در دفاع از صنعت غذا چگونه ارزیابی می کنید؟
روغن اویلا/ صنعت غذایی کوروش
haraz1
لاکیدووو
taknan2
پگاه-خامه
زرفروکتوز1
nazgol-98
goncheh-98
mihan2
شیرین عسل1
فشذهشف2
اشتراک فودپرس
جهت دریافت آخرین اخبار
اطلاعات خود را وارد فرمایید
لغو عضویت
packagingart
صنایع غذایی دلوسه
صنایع غذایی مسرور
انجمن آبها معدنی  و آشامیدنی ایران
آرد سازی پوسان
گروه صنایع  غذایی نان آوران
آیدین
آب معدنی واتا
انجمن صنفی صنایع روغنکشی ایران
صنایع غذایی ب آ
ارسال پیامک
kandoj
تیتر20
گروه صنعتی پارس استا
رستوران حاج محسن1
گروه صنعتی نان سحر
حلبچی
vioni
صنایع غذایی سحر همدان
tejarat talaie
zar
ardineh